jsme arscom

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky ARSCOM s.r.o.

I.

Úvodní ustanovení

 

  1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) organizace ARSCOM s.r.o.,Gagarinova 451,78365 Hlubočky Mariánské Údolí,IČ:27778614 (dále dodavatel) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy nebo závazné objednávky kupní smlouvy nahrazující.
  2. VOP stanovují hlavní zásady dodavatelsko-odběratelských vztahů, podmínek výroby, dodávek a nakládání s produkty ve smluvním vztahu sjednanými.

 

II.

Objednávky,uzavírání smluv a jejich plnění

  1. Vzájemné vztahy mezi dodavatelem a odběratelem jsou vždy upraveny smluvně. Vlastní realizace produktu je zahájena vždy až na základě oběma stranami potvrzené smlouvy (objednávky).Výchozím závazným podkladem pro uzavření smluvního vztahu (smlouva/objednávka) mezi oběma stranami je cenová nabídka zasílaná dodavatelem na základě písemné poptávky odběratele specifikující požadavky na produkt. Pokud byl dodavatelem vystaven grafický náhled (zejména u produkt s potiskem), po jeho kontrole a písemném schválení odběratelem se i tento stává závazným podkladem. Na základě cenové nabídky, případně doplnění schváleným grafickým náhledem, vystaví odběratel objednávku s náležitostmi dle č.9 a 1é Všeobecných obchodních podmínek. Potvrzení objednávky dodavatel je uzavřena kupní smlouva.

2.Povinnosti odběratele při založení nového dodavatelsko-odběratelského vztahu, je poskytnout dodavateli veškeré své identifikační doklady, tj. Zejména kopie výpisu z obchodního rejstříku,případě živnostenského listu a osvědčení o přidělení IČ.

3.Odběratel dodá v rámci objednávky veškeré dodavatelem specifikované podklady potřebné pro realizaci produktu a poskytne mu nezbytnou součinnost v souvislosti se specifikací všech parametrů dodaného produktu (výrobní podkladů, korektur, vzorů podmínek dodávek apod.).

4.Neposkytne-li odběratel dodavateli potřebné podklady nebo součinnost, vyhrazuje si dodavatel právo pozastavit zahájení výroby produktu až do doby, kdy tyto podmínky budou splněny a o dobu prodlení prodlouží lhůtu plnění.

5.Dodavatel neodpovídá za věcné nebo obsahové neshody v odběratelem dodaném zadání (objednávka, podklady,), pokud na ně před začátkem realizace odběratel písemně neupozornil a nežádal jejich odstranění. Ovlivní-li chyby v zadání negativně kvalitu výsledného produktu, nebude tato skutečnost posuzována jako neshoda (nekvalitní plnění) ze strany dodavatele.

6.Dodavatel neodpovídá za případné porušení duševního vlastnictví, nebo autorských práv, kterých se ve smluvním vztahu (zadání protokolu) dopustí odběratel. V případě uplatnění jakýchkoli sankcí vůči dodavateli z titulu takového porušení je dodavatel oprávněn požadovat na odběrateli náhradu takto vzniklé škody.

7.Parametry dodávaného produktu jsou specifikovány v cenové nabídce, případně s ní spojeném grafickém náhledu.

8.Minimální náležitosti poptávky produktu jsou:

– název produktu

-tvar produktu

-rozměry produktu

-použitelný materiálu

-množství

-počet barev

-grafická předloha

-specifikace provedení výstupu (návin, parametry jednotkového balení,…)

-zamýšlený způsob aplikace

-zamýšlené použití (specifikace povrchu,…)

-požadovaný termín dodání

9.Minimální náležitosti prvotní objednávky produktu jsou:

-interní označení (kód ) produktu odběratele, pokud je stanovenou

-název produktu dle cenové nabídky dodavatelem

-rozměry produktu

-objednávané množství produktu

-cena a číslo cenové nabídky dodavatelem

-požadovaný termín dodání

-dodací adresa

-fakturační adres

-schválený grafický náhled (je-li vystaven)

10.Minimální náležitosti opakované objednávky produktu jsou:

-referenční kód položky dodavatele(zkratka- viz.faktura/dodací list), připouští se i interní označení odběratele

-název produktu

-množství

-cena a číslo cenové nabídky dodavatelem-požadovaný termín dodání

-dodací adresa

-fakturační adresa

11.odběratel hradí dodavatel stanovené náklady spojené s přípravou výroby- zejména za tiskové formy, síta, ražbové a výsekové nástroje. Tyto zůstávají jeho majetkem a jsou po dobu 14 měsíců od poslední realizace výroby produktu uloženy u dodavatele pro možné další použití. Pokud si je odběratel do 14 měsíců od poslední realizace výroby nevyzvedne, dodavatel má právo s nimi naložit dle svého uvážení, včetně jejich zničení, a to bez předchozího upozornění odběratele.

12.U některých výchozích materiálů, polotovarů pro výrobu (dále materiály nestandardní), které nejsou v běžné nabídce dodavatele, je jejich výrobcem požadováno minimální odběrové množství. Při plánování výroby produktu z těchto nestandardních materiálů dodavatel předem upozorní odběratele na tuto skutečnost. Odběratel je povinen při první realizaci výroby takového produktu uhradit celé pořízené množství materiálu. Část materiálu, která případně nebude využita, dodavatel na své náklady uskladní odběrateli po dobu 6 měsíců od první realizaci pro další možné použití  následných realizacích ) opakované výrobě) bude z ceny odečtena poměrná část uhrazené hodnoty vstupního materiálu. Pokud uplyne uvedená 6 měsíční lhůta, aniž by došlo k další realizaci, má dodavatel právo s nevyužitou část materiálu naložit dle svého uvážení, včetně jejího zničení, a to bez předchozího upozornění odběratele.

13.Pokud se smluvní strany dohodnou na zrušení smlouvy je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré do toho okamžiku vynaložené náklady na realizaci, a to až do výše celkové smluvně dohodnuté ceny.

14.Dodavatel informuje odběratele o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu produktu nebo jeho zamýšleného použití.

15.Dodávaný produkt bude zhotoven a dodán v kvalitě odpovídající možnostem příslušného výrobní technologie a objednávkou potvrzeným parametrům. Pokud není cenovou nabídkou, či  grafickým náhledem stanoveno jinak, obvyklé výrobní tolerance jsou

– pro rozměry kontury výseku +/- 0,5mm,

– pro ,mezery mezi etiketami +/- 0,5mm. V místě spoje nosného pásu však +/- 5mm ve směru odvinu,

-pro šíři nosného pásu s etiketami +/- 1,5mm,

-pro vzdálenost okraje etikety od okraje nosného pásu +/- 0,75mm,

-poloha perforačních a násekových linek vůči obrysové kontuře výseku etikety +/- 3mm v obou na sebe kolmých směrech,

-přípustná odchylka barevnosti přímých barev je do ∆E =4.

16.Dodavatel plně odpovídá za čitelnost pouze těch čárových kódů, které v rozměrech a barevném provedení (včetně barvy pozadí) splňují požadavky příslušných norem (EAN). Tolerance chybně vytištěných čárových kódů v celkové objemové zakázce +/- 2% .

17.Dodavatel se může v dodávce, vzhledem k charakteristickým možnostem výrobní technologie, odchýlit od odběratelem specifikovaného množství, a to maximálně o +/- 5% z celkového jednorázově dodaného množství jedné položky. Odběratel je povinen plnění splňující toto kritérium odebrat a uhradit cenu za skutečně dodané množství.

18.Veškeré úkony dodavatele a odběratele lze činit taktéž v elektronické podobě.

19.Kontaktní adresa:

ARSCOM s.r.o.

Rudolfa Chorého 416/4

78301 Olomouc

 

III.

Kupní a platební podmínky

 

1.Cenová nabídka obsahuje návrh cen (nákladů) za realizaci požadavků zákazníka, včetně návrhu platebních podmínek.

2.Pokud není cenovou nabídkou dodavatele navrženo jinak, je kupní cena stanovena s dodací podmínkou EXW )bez zahrnutých nákladů na dopravu) dle INCOTERMS® 2010

3.K ceně produktu je připočítána platná sazba DPH, případně dalších daní a celních nebo jiných poplatků platných v době expedice produktu.

4.Cena za produkty ze standardní nabídky dodavatele (etikety PRINT, TABELAČNÍ, IDENTIFIKAČNÍ a CENOVÉ) vychází z ceníku dodavatele (Sortimentní a cenová nabídka) platného  v den vystavení objednávky odběratelem.

6.Odběratel je povinen uhradit dodavateli sjednanou kupní cenu za sjednaných podmínek.

7.Dodavatel vystavuje daňový doklad (originál faktury) ne dříve, než v termínu zdanitelného plnění, tj.v termínu expedice, společně s dodacím listem.

8.Dodavatel si vyhrazuje právo zasílat fakturu za zboží  formou emailu na předem dohodnutou elektronickou adresu odběratele. V tomto případě datum odeslání elektronické faktury je rovněž datem doručení faktury odběrateli bez dalších vyjímek.

9.v případě prodlení faktury s platbou je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení po datu splatnosti platby.

 

Dodací podmínky

 

1.dodavatel předá produkt odběrateli v termínu dle potvrzení objednávky.

2.V případě prodlení dodavatele s dodávkou produktu je odběratel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny opožděného produktu za každý započatý kalendářní dne prodlení od smluvního termínu dodání.

3.Při požadavku dodacích podmínek nad rámec základní dodací podmínky EXW , bude do faktury automaticky přidána položka dopravné. Výše dopravného, není-li s odběratelem smluvně dohodnuto jinak, bude závislá podle zvoleného způsobu dopravy z následujících kategorií:

 

  • Vyzvednutí v provozovně dodavatele-bez dopravních nákladů
  • Standardní přepravní služba- cena je účtována dle platného ceníku ARSCOM zveřejněného na arscom.cz . Zboží je doručeno druhý pracovní den od nakládky.
  • Expresní dopravní služba- cena je kalkulována individuálně podle váhy a vzdálenosti místa určení. Zboží je přepravováno přímou dopravou do 24 hod od nakládky.

4.Pokud si odběratel zajišťuje dopravu svým dopravcem, na svůj vlastní účet, uvede to ve své objednávce. Vlastní dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním tomuto dopravci. Tímto předáním přechází nebezpečí škody na odběratele. V tomto případě je termín dodání splněn uvolněním produktu k odběru (oznámení dodavatele odběrateli).

5.Dodavatel dodá celé objednané množství najednou. V případě požadavku odběratele na dílčí dodávky je mu dodavatel oprávněn s každým částečným plněním účtovat 50,-Kč/obsazené paletové místo/den.

6.převzetí produktu se produkt stává majetkem odběratele. Tento je povinen převzetí potvrdit na dodacím list, nebo odpovídající doklad přepravce )soupiska).

7.Odběratel je povinen dodaný produkt při převzetí překontrolovat a při zjištění neshody ihned kontaktovat dodavatele a zaslat písemně oznámení o zjištěné neshodě  v souladu s reklamačním řádem dodavatele.

8.Pokud je smluvními stranami dohodnuto vrácení logistického obalu, učiní tak odběratel dle předem sjednaných podmínek.

9.pokud nebudou tyto obaly vráceny dle uvedených podmínek, má dodavatel právo účtovat odběrateli jejich plnou cenu dle aktuálního platného ceníku.

10.Pokud jsou balem EUR palety, musí být dodavatelsko-odběratelský vztah řešen jedním z následujících způsobů:

  1. a) Vratné obaly zapůjčené odběrateli

Odběratel je povinen vrátit zapůjčené vratné obaly nejpozději do 30 dní od data expedice zboží (palet s hotovými výrobky).Dodavatel i odběratel si vedou evidenci množství a druhu zapůjčených vratných obalů tak,aby bylo možné v dohodnutých intervalech potvrdit stav jejich konta oběma stranami.

b)Vratné obaly prodané odběrateli

Vratné obaly jsou odběrateli prodány (dle aktuálně platného ceníku) společně s dodanými hotovými výrobky. Na faktuře jsou uvedeny jako samostatná položka.

11.V případě zjištění neshody v množství, druhu neb opři poškození vratných obalů jsou obě strany povinny se vzájemně neodkladně informovat a řídit se standardními postupy reklamačního řízení.

12.pokud je odběratel v prodlení s úhradou svých závazků vůči dodavateli více jak 10 dní,nebo jeho závazky překročí celkovou sumu 10.000 Kč , je dodavatel oprávněn pozastavit výrobu a dodávku ze všech běžících smluv až do doby úhrady všech závazků odběratele dodavateli. Připsáním poslední dlužné částky na účet dodavatele začínají od začátku běžet sjednané lhůty plnění. Dodavatel je v těchto případech dále oprávněn požadovat zálohovou platbu na její realizaci-lhůty plnění pak začínají běžet dnem uhrazení zálohové faktury-připsáním částky na účet dodavatel.

1š.Pokud nemůže dodavatel splnit své závazky přímo či nepřímo, z příčin, které nemůže ovlivnit (jako jsou např.válka, hrozba války,povstání, sabotáž, požár, teroristický útok nebo jeho hrozba, bouře, povodeň, výbuch, přírodní pohromy, vládní nařízení nebo omezení Evropské unie, stávka, úplné nebo částečné  zničení závodu či výrobní linky dodavatele nebo jeho subdodavatelů, dodávky dodavatelů, změna celních předpisů, dovozních a vývozních kvót, zákaz exportu či importu), a které jsou způsobilé mu zabránit v plnění smlouvy, dodavatel o tom neprodleně odběratele ědomí a dohodne se na dalším postupu.Lhůta plnění se tím přiměřeně prodlouží. V těchto případech není povinna ani jedna smluvní strana nahradit druhé straně vzniklé škody včetně ušlého zisku.

 

V.

Balení

1.Všechny produkty dodavatele jsou balením přiměřeným způsobem chráněny proti poškození při manipulaci a přepravě.

2.Balení produktu je nezaměnitelným způsobem označeno (identifikace obsahu).

Standardní produkty dodavatele (produkt PRINT,TAB,CENOVÉ) jsou baleny dle aktuální nabídky ARSCOM.

 

VI.

Záruční podmínky

1.Na dodané produkty je poskytována záruka 6 měsíců od data výroby vyznačeném na obalu:na produkt potištěný metalickými barvami je poskytována záruka 3 měsíce od data výroby.

2.Kvalita dodávaných produktů se řídí pravidly uvedenými v čl.II bod 15.

3.Doporučené podmínky pro přepravu,skladování produktu:

-uložení v nepoškozených, originálních obalech,

-relativní vlhkost běžného prostředí (50 ± 5%),

-teplota (22 ºC± 2 ºC),

-skladování mimo dosah přímého slunečního záření, sálavého tepla,

-ochrana před zemní  či jinou vlhkostí, znečištění, povětrnostními vlivy a mechanickým poškozením,

-spolu s produkty by neměli být uloženy látky, ze kterých se mohou uvolňovat chemické výpary, zejména látky obsahující změkčovadla, nebo rozpouštědla apod.,

-ukládání produktů v kotoučích horizontálně,

-spotřebování nejstarších skladovaných produktů jako prvních,

-znovu zabalení  částečně spotřebovaných produktů do jejich originálních obalů.

4.Doporučené podmínky aplikace samolepicích materiálů

(pokud není dodavatelem stanoveno jinak ):

Samolepící materiály se aplikují na rovný, suchý , nemastný povrch zbavený všech nečistot, v prostředí s podmínkami uvedenými v bodu 3 výše.

5.Zamýšlený způsob užití produktu i způsob jeho aplikace je třeba předem konzultovat s dodavatelem.

 

VII.

Reklamace

Reklamace se řídí Reklamačním řádem ARSCOM spol.s r.o. zveřejněném na www.arscom.cz

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1.Při prodeji všech svých produktů dodavatel předpokládá, že se odběratel nezávisle a svobodně rozhodl o jejich vhodnosti pro zamýšlené užití.

2.Dodavatel odpovídá za případné škody vzniklé jeho činností do jejich skutečné výše,maximálně však do částky hodnoty nedodaného či vadně dodaného zboží.

3.6ádné zřeknutí se práv, nároků, žádné změny či dodatky výše uvedených podmínek nejsou možné a platné, pokud nejsou dohodnuty písemnou formou.

4.Podmínky sjednané kupní smlouvou, dodatkem ke kupní smlouvě nebo potvrzenou písemnou objednávkou mají před těmi to Všeobecnými obchodními podmínkami přednost. Všechny ostatní vztahy a povinnosti smluvních stran budou řešeny dle Občanského zákoníku-zákon č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, platný v České republice.

5.Sporné otázky, které vyplynou z dodavatelsko-odběratelksých vztahů, budou odběratel s dodavatelem řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

6.V případě potřeby překladu smluv a těchto Všeobecných obchodních podmínek do jiného jazyka je rozhodnutí české verze.

7.Tyto Všeobecné obchodní podmínky, zveřejněné na www.arscom.cz, nabývají platnosti i účinnosti dnem 01.01.2022

V Olomouci, dne 01.01.2022

Andrea Rábová

jednatel společnosti